Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci
Aktualno?ci
Ustawienia dla kont pocztowych na serwerze wb.pl E-mail
Aktualizacja oprogramowania na serwerze

adres programu pocztowego: http://poczta.wb.pl


Dane potrzebne do konfiguracji programów pocztowych:

Uzytkownik (caly adres [pocztowy] np: wacek @wb.pl
Serwer poczty przychodzacej (POP3): wb.pl lub wodzislaw.org.pl *
Serwer poczty wychodzacej (SMTP): wb.pl lub wodzislaw.org.pl *
Serwer protokolu IMAP: imap.wb.pl
* zalezne od uslugi

W ustawieniach konta nalezy ustawic opcje:
Serwer wymaga uwierzytelnienia
(np. w Outlook Express: Narzedzia/Konta/Wlasciwosci/Serwery)
 
 

================================================

Konfiguracja us?ug pod adresem:

https://webas.wb.plW razie problemów z zalogowaniem sie do pont pocztowych i FTP prosimy o kontakt 0-501 740 509.


================================================

Zmiana konfiguracji dla poczty wychodzacej

Od dnia 1 grudnia 2009 roku Telekomunikacja Polska wprowadza blokade portu 25 dla ruchu wychodzacego.

Jezeli korzystasz z dostepu do Internetu za pomoc? uslug TP prosimy o sprawdzenie konfiguracji Twojego programu pocztowego i wykonanie nastepujacej zmiany:

Port 25 dla adresu POCZTY WYCHODZACEJ (wb.pl) nalezy zmienic na 587


Gotowi na nowe stawki podatku VAT  5% 8% 23%! E-mail

Gotowi na nowe stawki podatku VAT – 5% 8% 23%!

Ju? dzi? mo?emy poinformowa?, ?e znajduj?ce si? w naszej ofercie oprogramowanie jest gotowe do obs?ugi nowych stawek podatku VAT. Zgodnie uchwalon? przez Sejm w dniu 26 pa?dziernika i podpisan? przez prezydenta ustaw? oko?obud?etow?, oprócz zmiany kilkunastu innych ustaw wprowadzone zosta?y równie? nowe stawki podatku VAT – 5%, 8% i 23%.


Premiera nowego programu mobilnego Asseco WAPRO

Od dnia maja w ofercie Asseco Business Solutions dla ma?ych i ?rednich firm dost?pny jest nowy program mobilny WF-Mag Mobile 2. Zaawansowany technologicznie system dedykowany jest dla przedsi?biorstw dzia?aj?cych w oparciu o przedstawicieli handlowych, umo?liwiaj?c prowadzenie dzia?a? sprzeda?owych
w ka?dej lokalizacji.
mobil
Czytaj dalej...
Systemy Asseco BS najlepszym oprogramowaniem dla biznesu - wyró?nione przez Gazet? Finansow? E-mail
     Rozwi?zania Asseco Business Solutions marki Asseco WAPRO dla ma?ych i ?rednich firm zosta?y wyró?nione jako „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2008-2009” w konkursie organizowanym przez Gazet? Finansow?.
dyplom
Czytaj dalej...
Wielki Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy E-mail


Wielki Final Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy,  w Wodzis?awiu Slaskim

12 stycznia 2014

szczegó?owe informacje na stronie www.wosp.wodzislaw.pl
Czytaj dalej...
Nowoczesna telefonia VoIP E-mail
Telekomunikacja otwarta oznacza mo?liwo?? realizowania potrzeby komunikowania si? z lud?mi w sposób naturalny. Czyli wtedy, kiedy chcemy i tak d?ugo jak chcemy, nie martwi?c si? o wysoko?? rachunku telefonicznego. Barier? w nawi?zywaniu i piel?gnowaniu kontaktów mi?dzyludzkich nie mog? by? koszty, dlatego cennik us?ug telekomunikacji otwartej oparty jest na rzeczywistych kosztach ponoszonych przez Operatora.
Telekomunikacja otwarta korzysta ze stale rosn?cej pot?gi Internetu i oparta jest na technologii VoIP, technologii dojrza?ej do Twoich potrzeb.


Czytaj dalej...
PROMOCJA WAPRO DLA NOWYCH FIRM E-mail


Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?Yamo Engine Gamer - wymarzony pecet dla gracza E-mail


"Zestaw Yamo Engine Gamer pozostanie poza zasi?giem wi?kszo?ci maniaków gier ale pokazuje jak wiele brakuje naszym Pecetom aby dorówna? najlepszym. Komputer dzielnie przeszed? nasze testy pracuj?c kilkana?cie godzin dziennie i dostarczaj?c wielu emocji. W dzie? by? demonem szybko?ci, wieczorem umo?liwia? w miar? komfortowe przegl?danie Internetu czy rozmowy ze znajomymi. Sprawia to, ?e Yamo Engine Gamer mo?e zosta? uznany za wymarzony zestaw ka?dego gracza i ka?demu maniakowi rozgrywek w wirtualnym ?wiecie ?yczymy, aby móg? sobie pozwoli? na zakup podobnego Peceta."

Zobacz jego specyfikacje.

Produkt Yamo Game Engine 3I-8800SLI WXH otrzyma? od redakcji PC ARENA nagrod? - Performance.

Sondy

Jakiego systemu operacyjnego u?ywasz?
  
Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?
designed by www.madeyourweb.com
85 queries executed
1
SELECT id, link
 FROM mos_menu
 WHERE menutype='mainmenu' AND published='1'
 ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
3 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='30' LIMIT 1
4 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1675124131)
5 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='b30cc5ae7711d8eb976d818f770b810d'
6 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('a483c07ed65371a94230e8b9ddf5e008')
7 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '7e3b8e7d933c67cc542c325b2d399f81','1675125331','','0','1' )
8 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
10 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
12 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
13 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
15 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
16 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='30'
17 SELECT * FROM mos_menu WHERE id='30'
18 SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, s.name AS section, g.name AS groups, cc.name AS category FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_sections AS s ON a.sectionid = s.id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = '1' AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:35:32' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:35:32' ) AND a.catid IN ( 13 ) AND s.access <= 0 ORDER BY cc.ordering, a.ordering
19 SELECT COUNT( m.id ) FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_blog_section' AND m.published='1'
20 SELECT COUNT( m.id ) FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1'
21 SELECT COUNT( id ) FROM mos_menu WHERE type='content_blog_section' AND published='1' AND componentid=0
22 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
25 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=148
26 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=148
27 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
28 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
29 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
30 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=151
31 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=151
32 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
33 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
34 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
35 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=150
36 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=150
37 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
38 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
39 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
40 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=145
41 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=145
42 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
43 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
44 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
45 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=118
46 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=118
47 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
48 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
49 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
50 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=131
51 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=131
52 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
53 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
54 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
55 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=122
56 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=122
57 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
58 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
59 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
60 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=116
61 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=116
62 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
63 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
64 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '30' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
65 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
66 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
67 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
68 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
69 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
70 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
71 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
72 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:35:32') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:35:32') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
73 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
74 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
75 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
76 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
77 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=0
78 SELECT p.id, p.title FROM mos_poll_menu AS pm, mos_polls AS p WHERE (pm.menuid='30' OR pm.menuid='0') AND p.id=pm.pollid AND p.published=1
79 SELECT id, text FROM mos_poll_data WHERE pollid='16' AND text <> '' ORDER BY id
80 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:35:32') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:35:32') AND catid='33' ORDER BY a.ordering
81 SELECT * FROM mos_content WHERE id='93'
82 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
83 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
84 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
85 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=93