Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Pomoc arrow Poczta elektroniczna arrow Konfiguracja w programie pocztowym Outlook Express
Konfiguracja w programie pocztowym Outlook Express E-mail
Je?eli nie posiadasz jeszcze w?asnego konta poczty elektronicznej wype?nij formularz rejestracyjny
np.: na stronie www.wb.pl  a zostanie ono utworzone automatycznie lub w ci?gu 24 godzin.
krok 1. Uruchom program OUTLOOK EXPRESS
krok 2. Prze??cz tryb pracy na tryb offline - (nie jest to obowi?zkowe - nie trzeba p?aci? za po??czenie jak nie "serfujesz")
               pasek zada? "PLIK" - "PRACUJ W TRYBIE OFFLINE"
               (dla pocz?tkuj?cych zalecamy instalacje konta bez pod??czenia do sieci)

* * *

krok 3. Na pasku zada? wybierz funkcje "NARZ?DZIA"
krok 4. W rozwini?tym menu wybierz opcj? "KONTA"

konta

* * *

krok 5. W nowo otwartym oknie zak?adk? "poczta"
               wybierz funkcj? "DODAJ" a nast?pnie "POCZTA"

konta

* * *

krok 6. W nowo otwartym oknie "Kreator po??cze? internetowych"
               wpisz nazw? konta do wy?wietlania np. imi? lub pse?donim (np. jareczek)
               nazwa ta b?dzie wy?wietlana w nag?ówku u odbiorcy
               a nast?pnie przycisnij przycisk "DALEJ"

konta

* * *

krok 7. W nowo otwartym oknie "Kreator po??cze? internetowych"
               wpisz adres w?asnej skrzynki np.
               a nast?pnie przycisnij przycisk "DALEJ"

konta

* * *

Je?eli nie posiadasz jeszcze w?asnego konta poczty elektronicznej wype?nij formularz rejestracyjny na komercyjne konto internetowe, np.: na stronie www.wb.pl  a zostanie ono utworzone w ci?gu 24 godzin
lub skorzystaj z us?ug serwerów oferuj?cych darmowe us?ugi.

* * *

krok 8. W nowo otwartym oknie "Kreator po??cze? internetowych"
               wpisz nazw? serwera na którym umieszczona jest Twoja skrzynka
               dla poczty przychodz?cej np.:wb.pl (oczywi?cie nazw? serwera na którym kosiadasz konto)
krok 9. jak wy?ej (dla poczty wychodz?cej np. wb.pl)
               a nast?pnie przycisnij przycisk "DALEJ"

konta

* * *

krok 10. W nowo otwartym oknie "Kreator po??cze? internetowych"
                wpisz nazw? Twojego konta tz. ca?o?? nazwy od lewej do znaku @ (np. jareczek)
                Twój login - czyli nazw? u?ytkownika danego serwera
krok 11. wpisz has?o jakie wybra?e? przy wype?nieniu formularza zg?oszeniowego lub podane przez
                administratora serwera w celu zabezpieczenia dostepu do Twojej skrzynki
krok 12. Zaznacz "Zapami?taj has?o" co pozwoli systemowi na otwieranie skrzynki bez potrzeby
                 podawania has?a
                 a nast?pnie przycisnij przycisk "DALEJ"

konta

* * *

krok 13. W nowo otwartym oknie "Kreator po??cze? internetowych"
                przycisnij "ZAKO?CZ"
                je?eli wszystkie czynno?ci zosta?y wykonane poprawnie to Twoje konto zosta?o zainstalowane
                pomy?lnie

konta

* * *

dla przetestowania mo?esz wys?a? pustego maila na adres

Teraz mo?esz rozpocz?c korzystanie ze swojej skrzynki elektronicznej
?yczymy owocnych kontaktów

* * *

« wstecz   dalej »


designed by www.madeyourweb.com
41 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='88' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1632145597)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='1fe262be40a22b40ce4e812c00d4a1d8'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('be7828e872931d7945023b4c7eeffb58')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '85159888297ff01c29660e30e0df6163','1632146797','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='88'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='102' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-09-20 17:06:38') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-09-20 17:06:38') AND a.access <= 0
17 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 24 AND a.state = 1 AND ordering < 2 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering DESC LIMIT 1
18 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 24 AND a.state = 1 AND ordering > 2 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering LIMIT 1
19 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='102'
20 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2021-09-20' AND item_table='#__content' AND item_id='102'
21 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2021-09-20','#__content','102','1')
22 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
25 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
26 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
27 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '88' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
28 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
29 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
30 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
31 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
32 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
33 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
34 SELECT title, catid, id FROM mos_content WHERE id=102
35 SELECT c.title AS title, s.id AS sectionid FROM mos_categories AS c LEFT JOIN mos_sections AS s ON c.section=s.id WHERE c.id=24
36 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
37 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-09-20 17:06:38') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-09-20 17:06:38') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
38 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
39 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
40 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
41 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'