Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Aktualno?ci arrow Gotowi na nowe stawki podatku VAT  5% 8% 23%!
Gotowi na nowe stawki podatku VAT  5% 8% 23%! E-mail

Gotowi na nowe stawki podatku VAT – 5% 8% 23%!

Ju? dzi? mo?emy poinformowa?, ?e znajduj?ce si? w naszej ofercie oprogramowanie jest gotowe do obs?ugi nowych stawek podatku VAT. Zgodnie uchwalon? przez Sejm w dniu 26 pa?dziernika i podpisan? przez prezydenta ustaw? oko?obud?etow?, oprócz zmiany kilkunastu innych ustaw wprowadzone zosta?y równie? nowe stawki podatku VAT – 5%, 8% i 23%.


Premiera nowego programu mobilnego Asseco WAPRO

Od dnia maja w ofercie Asseco Business Solutions dla ma?ych i ?rednich firm dost?pny jest nowy program mobilny WF-Mag Mobile 2. Zaawansowany technologicznie system dedykowany jest dla przedsi?biorstw dzia?aj?cych w oparciu o przedstawicieli handlowych, umo?liwiaj?c prowadzenie dzia?a? sprzeda?owych
w ka?dej lokalizacji.
mobil
WF-Mag Mobile 2 to system przeznaczony dla przedsi?biorstw posiadaj?cych przedstawicieli handlowych w terenie. Aplikacja zapewnia  zdalny i szybki dost?p do informacji niezale?nie od miejsca, w którym znajduje si? u?ytkownik. Stanowi te?  doskona?e narz?dzie dla osób zarz?dzaj?cych, umo?liwiaj?c lepszy nadzór nad pracownikami.

Dzi?ki WF-Mag Mobile 2 przebywaj?cy poza siedzib? firmy handlowiec mo?e m.in. zrealizowa? zamówienie, wystawi? dokument magazynowy, zrealizowa? faktur? sprzeda?y lub dokona? windykacji nale?no?ci od klienta.

Program WF-Mag Mobile 2 pracuje na urz?dzeniach klasy PDA z systemem operacyjnym Microsoft Windows Mobile, a wymiana danych mo?e odbywa? si? przy pomocy telefonu komórkowego i transmisji danych w standardzie GPRS, EDGE lub UMTS.

schemat_mobile2

WF-Mag Mobile 2 zosta? wykonany w oparciu o nowoczesn? technologi? firmy Microsoft - .NET, C++ zapewniaj?c? du?? stabilno?? i bezpiecze?stwo.

« wstecz   dalej »

Sondy

Jakiego systemu operacyjnego u?ywasz?
  
Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?
designed by www.madeyourweb.com
47 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='30' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1675122835)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='b30cc5ae7711d8eb976d818f770b810d'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('6c09f6cb9268e9b862db9de40fd4a705')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '384e7a1c56b76c6a5d1630244c8bc227','1675124035','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='30'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='150' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-01-31 02:13:56') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-01-31 02:13:56') AND a.access <= 0
17 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 13 AND a.state = 1 AND ordering < 5 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering DESC LIMIT 1
18 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 13 AND a.state = 1 AND ordering > 5 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering LIMIT 1
19 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='150'
20 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2023-01-31' AND item_table='#__content' AND item_id='150'
21 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2023-01-31','#__content','150','1')
22 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
25 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
26 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
27 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '30' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
28 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
29 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
30 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
31 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
32 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
33 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
34 SELECT title, catid FROM mos_content WHERE id=150
35 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
36 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:13:56') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:13:56') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
37 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
38 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
39 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
40 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
41 SELECT p.id, p.title FROM mos_poll_menu AS pm, mos_polls AS p WHERE (pm.menuid='30' OR pm.menuid='0') AND p.id=pm.pollid AND p.published=1
42 SELECT id, text FROM mos_poll_data WHERE pollid='16' AND text <> '' ORDER BY id
43 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:13:56') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:13:56') AND catid='33' ORDER BY a.ordering
44 SELECT * FROM mos_content WHERE id='93'
45 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
46 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
47 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'