Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Pomoc arrow Poczta elektroniczna arrow Konto z potwierdzeniem - Autoresponder
Konto z potwierdzeniem - Autoresponder E-mail
To automat pocztowy. Mo?esz przygotowa? swoj? ofert?, cennik lub inn? informacj? i przydzieli? adres E-mail. Osoba wysy?aj?ca pustego maila na taki adres, otrzyma po chwili odpowied? o tre?ci wcze?niej przygotowanej np: Poczta otrzymana, Dzi?kujemy za zamówienie, odpowiemy w ci?gu 24 godz.
zegar
U?ytkownicy komercyjni korzystaj?cy z naszych komercyjnych us?ug mog? skorzysta? z 1 autorespondera bez dodatkowych op?at pod adresem u?ytkownik w tej samej domenie co konto e-mail

W celu uruchomienia i modyfikacji autorespondera nale?y zalogowa? si? do ustawie? konta na serwerze http://vuser.wb.pl i w modyfikacji konta ustawi? konto z potwierdzeniem

Aby zmieni? domy?lne potwierdzenie nale?y zalogowa? si? do systemu obs?ugi konta lub posiada? konto z dost?pem FTP i zmodyfikowa? zawarto?? pliku "potw.txt" w katalogu u?ytkownika.


Autorespondery dodatkowe s? dost?pne za dodatkow? op?at?

Sprawd? poprawno?? dzia?ania Twojego konta i naszego autorespondera wysy?aj?c pustego maila na adres

« wstecz


designed by www.madeyourweb.com
43 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='88' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1632145226)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='1fe262be40a22b40ce4e812c00d4a1d8'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('bcbb04d9a5aeab3855c56e003c3e8a96')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '7545a349da07a710d54c20934942ee75','1632146426','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='88'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='21' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-09-20 17:00:27') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-09-20 17:00:27') AND a.access <= 0
17 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 24 AND a.state = 1 AND ordering < 4 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering DESC LIMIT 1
18 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 24 AND a.state = 1 AND ordering > 4 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering LIMIT 1
19 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='21'
20 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2021-09-20' AND item_table='#__content' AND item_id='21'
21 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2021-09-20','#__content','21','1')
22 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosimage' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='1'
25 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
26 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
27 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
28 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
29 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '88' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
30 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
31 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
32 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
33 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
34 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
35 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
36 SELECT title, catid, id FROM mos_content WHERE id=21
37 SELECT c.title AS title, s.id AS sectionid FROM mos_categories AS c LEFT JOIN mos_sections AS s ON c.section=s.id WHERE c.id=24
38 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
39 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-09-20 17:00:27') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-09-20 17:00:27') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
40 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
41 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
42 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
43 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'