Menu Content/Inhalt
WA-PRO E-mail

Przedstawiamy Pa?stwu ofert? oprogramowania skierowan? do sektora ma?ych i ?rednich firm o ró?nym profilu dzia?alno?ci. Jest to komplet znanych na polskim rynku, przyjaznych w obs?udze oraz atrakcyjnych cenowo aplikacji biznesowych. Oferta pogrupowana jest w pi?? linii ró?ni?cych si? mi?dzy sob? liczb? wchodz?cych w sk?ad modu?ów oraz ich funkcjonalno?ci?.

Dzi?ki mo?liwo?ci przej?cia od najprostszych systemów linii WA-PRO START, przeznaczonych dla pocz?tkuj?cej, ma?ej firmy, poprzez rozwi?zania WA-PRO BIZNES, a? do najbardziej rozbudowanych systemów WA-PRO PRESTI? tworz? komplet aplikacji wspomagaj?cych zarz?dzanie, rosn?cych razem z firm?.

W ofercie znajduj? si? tak?e dwie linie dedykowane specjalnej grupie odbiorców - WA-PRO BIURO dla Biur Rachunkowych oraz WA-PRO MOBILE dla firm, które w codziennym dzia?aniu korzystaj? z oprogramowania przeznaczonego na urz?dzenia mobilne.

 

programy z linii WA-PRO START: programy do fakturowania, systemy magazynowe i sprzeda?y, ksi?ga przychodów i rycza?t ewidencjonowany

Zestaw aplikacji przeznaczony dla pocz?tkuj?cej, ma?ej firmy. Uruchomienie oraz poznanie obs?ugi oprogramowania nie stwarza problemów równie? niedo?wiadczonym u?ytkownikom komputerów. Oprogramowanie umo?liwia prac? wy??cznie na pojedynczym stanowisku.
 wi?cej>>


programy z linii WA-PRO BIZNES: systemy magazynowe i sprzeda?y, systemy finansowo - ksi?gowe, ksi?gi handlowe, ksi?ga przychodów i rozchodów, rycza?t od przychodów ewidencjonowanych, systemy kadrowo p?acowe

Linia produktów przeznaczona dla rozwijaj?cych si? firm, zatrudniaj?cych kilku i wi?cej pracowników. Zawiera modu?y funkcjonalne dedykowane ró?nym dzia?om firmy, znakomicie wspieraj?c i koordynuj?c codzienn? dzia?alno?? ca?ej organizacji. Umo?liwia wspó?prac? wielu u?ytkowników w ramach sieci komputerowej (wyj?tkiem jest WF-KaPeR dla DOS).
 wi?cej>>


programy z linii WA-PRO PRESTI?: systemy magazynowe i sprzeda?y, systemy finansowo - ksi?gowe, ksi?gi handlowe, amortyzacja �rodków trwa?ych, systemy kadrowo p?acowe

Zintegrowany system zarz?dzania przedsi?biorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagaj?cych klientów. Znakomicie automatyzuje codzienn? prac? nawet z?o?onej organizacji. Wspiera równie? mened?erów w podejmowaniu decyzji, udost?pniaj?c nowoczesne metody wielowymiarowej analizy danych. Umo?liwia prac? w sieci lokalnej jak i przez Internet.
 wi?cej>>


programy z linii WA-PRO BIURO

Linia obejmuj?ca programy dla Biur Rachunkowych. Jest to linia WA-PRO BIZNES, uzupe?niona o specyficzne funkcje u?atwiaj?ce i automatyzuj?ce proces obs?ugi licznych klientów biura. Umo?liwia prac? w sieci lokalnej jak i przez Internet.
 wi?cej>>


programy z linii WA-PRO Mobile

Linia obejmuje rozwi?zania mobilne, umo?liwiaj?ce wspó?prac? i realizacj? celów biznesowych pracownikom dzia?aj?cym poza siedzib? firmy.
 wi?cej>>


Poszczególne linie ró?ni? si? mi?dzy sob? liczb? wchodz?cych w sk?ad modu?ów oraz ich funkcjonalno?ci?. Szczegó?owy wykaz ró?nic pomi?dzy liniami znajduje si? w opisie produktu.
Na ofert? sk?adaj? si? programy: fakturuj?ce, magazynowe, kadrowo-p?acowe, finansowo-ksi?gowe (ksi?gi handlowe, ksi?ga przychodów i rozchodów, rycza?t od przychodów ewidencjonowanych, ?rodki trwa?e).


Uwaga:

Rozpocz?? prac? na oprogramowaniu WA-PRO mo?ecie Pa?stwo pobieraj?c program ze strony. W ci?gu 30 dni od instalacji nale?y skontaktowa? si? z nami w celu dope?nienia formalno?ci zakupu programu. W efekcie otrzymacie Pa?stwo kod aktywacyjny. Jego wprowadzenie przed?u?y bezterminowo dzia?anie programu w wybranym wariancie.

Wersje demonstracyjne programów mo?na pobra? z Internetu lub zamówi? na bezp?atnej p?ycie CD:
Aktualne wersje

  WF-Fakturka WF-Mag WF-KaPeR WF-FaKir WF-bEST WF-GANG
WIN 1.012.00 7.10.4 7.10.4 7.10.4 7.10.0 7.01.4
DOS   4.210 4.902 1.805 1.35 2.720
PDA   7.01.2        designed by www.madeyourweb.com
37 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='99' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1675123086)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='b30cc5ae7711d8eb976d818f770b810d'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('d4488e7e8038533240529e14bab2d34a')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '5574c86bb8335b1ecb91c84a982b1d7f','1675124286','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='99'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='35' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-01-31 02:18:07') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-01-31 02:18:07') AND a.access <= 0
17 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='35'
18 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2023-01-31' AND item_table='#__content' AND item_id='35'
19 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2023-01-31','#__content','35','1')
20 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
21 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
22 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
23 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
24 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
25 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '99' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
26 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
27 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
28 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
29 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
30 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
31 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
32 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
33 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:18:07') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:18:07') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
34 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
35 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
36 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
37 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'