Menu Content/Inhalt
WA-Pro START E-mail

Zestaw prostych aplikacji przeznaczony dla pocz?tkuj?cej, ma?ej firmy us?ugowo-handlowej. Ka?da z aplikacji umo?liwia prac? wy??cznie na pojedynczym stanowisku. Uruchomienie oraz poznanie obs?ugi oprogramowania nie stwarza problemów równie? niedo?wiadczonym u?ytkownikom komputerów.

W sk?ad linii wchodz? trzy aplikacje wymieniaj?ce ze sob? dane ksi?gowe. Modu? "Sprzeda? i magazyn" zawiera funkcjonalno?? modu?u "Fakturowanie", dlatego nale?y je stosowa? zamiennie. Ponadto modu?y "Sprzeda? i magazyn" oraz "Ksi?ga podatkowa" korzystaj? ze wspólnej bazy danych, wspó?dziel?c ze sob? kartoteki kontrahentów, pracowników, banków i kursów walut.

Fakturowanie
prosty system sprzeda?y przeznaczony dla firm handlowych i us?ugowych nie prowadz?cych gospodarki magazynowej umo?liwiaj?cy wystawianie podstawowych dokumentów (faktury, paragony, przelewy bankowe)
system operacyjny Windows
WF-Fakturka START - pobierz DEMO
Sprzeda? i magazyn
system przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo - warto?ciowej w firmach handlowych, us?ugowych i produkcyjnych. Umo?liwia wystawianie i rejestracj? dokumentów magazynowych, sprzeda?y i zakupu. Zapewnia sprawn? i szybk? sprzeda? detaliczn?
system operacyjny WindowsWF-Mag START  - pobierz DEMO
system operacyjny DOSWF-Mag START - pobierz DEMO
Ksi?ga podatkowa
program umo?liwiaj?cy prowadzenie dokumentacji ksi?gowej i rozliczanie podatków. Rozwi?zanie dla firm prowadz?cych ksi?gowo?? w formie ksi?gi przychodów i rozchodów lub rycza?tu od przychodów ewidencjonowanych.
system operacyjny WindowsWF-KaPeR START - pobierz DEMO

 designed by www.madeyourweb.com
37 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='59' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1632147569)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='1fe262be40a22b40ce4e812c00d4a1d8'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('158d2c0d893e282f4972e07227e9d81b')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '3b1cf3d54592d4ced18391de3594047b','1632148769','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='59'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='51' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-09-20 17:39:30') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-09-20 17:39:30') AND a.access <= 0
17 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='51'
18 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2021-09-20' AND item_table='#__content' AND item_id='51'
19 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2021-09-20','#__content','51','1')
20 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
21 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
22 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
23 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
24 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
25 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '59' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
26 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
27 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
28 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
29 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
30 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
31 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
32 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
33 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-09-20 17:39:30') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-09-20 17:39:30') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
34 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
35 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
36 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
37 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'