Menu Content/Inhalt
WA-Pro BIZNES E-mail

Linia produktów przeznaczona dla rozwijaj?cych si? firm, zatrudniaj?cych kilku i wi?cej pracowników. Zawiera modu?y funkcjonalne dedykowane ró?nym dzia?om firmy, znakomicie wspieraj?c i koordynuj?c codzienn? dzia?alno?? ca?ej organizacji. Umo?liwia wspó?prac? wielu u?ytkowników w ramach sieci komputerowej (wyj?tkiem jest WF-KaPeR dla DOS).

Linia obejmuje komplet aplikacji wspó?pracuj?cych ze sob? w zakresie wspó?dzielenia i wymiany danych. Wspó?praca mo?e si? odbywa? on-line w ramach jednej sieci komputerowej oraz off-line na zasadzie eksportu danych do oddzia?u firmy lub biura rachunkowego. Instalacja aplikacji na wspólnej bazie danych zapewnia wspó?dzielenie takich zasobów jak: plan kont, kartoteki kontrahentów, pracowników, ?rodków trwa?ych, urz?dów, banków i kursów walut.

Modu? "Ksi?ga podatkowa" jest oczywi?cie stosowany zamiennie z modu?em "Finanse i Ksi?gowo??", w zale?no?ci od obowi?zuj?cego w firmie systemu ksi?gowo?ci. Ponadto zawiera w sobie uproszczone modu?y ?rodków trwa?ych oraz kadrowo-p?acowy, które znakomicie zaspokajaj? potrzeby ma?ych podmiotów w tym zakresie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby zast?pi? je w pe?ni funkcjonalnymi modu?ami ''?rodki trwa?e" oraz "Kadry i p?ace".

Sprzeda? i magazyn
system przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo - warto?ciowej w firmach handlowych, us?ugowych i produkcyjnych. Umo?liwia wystawianie i rejestracj? dokumentów magazynowych, sprzeda?y i zakupu. Zapewnia sprawn? i szybk? sprzeda? detaliczn?. Zapewnia obs?ug? dowolnej ilo?ci firm i magazynów
system operacyjny WindowsWF-Mag BIZNES - pobierz DEMO
system operacyjny DOSWF-Mag BIZNES - pobierz DEMO
Ksi?ga podatkowa
program umo?liwiaj?cy prowadzenie dokumentacji ksi?gowej i rozliczanie podatków. Rozwi?zanie dla firm prowadz?cych ksi?gowo?? w formie ksi?gi przychodów i rozchodów lub rycza?tu od przychodów ewidencjonowanych.
system operacyjny WindowsWF-KaPeR BIZNES - pobierz DEMO
system operacyjny DOSWF-KaPeR BIZNES - pobierz DEMO
Finanse i ksi?gowo??
System zapewnia obs?ug? wszystkich typów zdarze? gospodarczych, na ka?dym ich etapie - pocz?wszy od dekretacji i ksi?gowania dokumentów, poprzez ewidencj? VAT i rozrachunków, a? po tworzenie zestawie?, analiz i wydruków.
system operacyjny WindowsWF-FaKir BIZNES - pobierz DEMO
system operacyjny DOSWF-FaKir BIZNES - pobierz DEMO
?rodki trwa?e i amortyzacja
Program przeznaczony do prowadzenia rozbudowanej ewidencji maj?tku trwa?ego, obs?ugi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzgl?dnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzeda?, likwidacja oraz korekta umorze?.
system operacyjny WindowsWF-bEST BIZNES - pobierz DEMO
system operacyjny WindowsWF-bESTiA BIZNES - pobierz DEMO
Kadry i p?ace
System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodze? i zasi?ków z ubezpieczenia spo?ecznego oraz prowadzenia zwi?zanych z zatrudnieniem pracowników, rozlicze? z Urz?dami Skarbowymi i ZUS.
system operacyjny WindowsWF-GANG BIZNES - pobierz DEMO
system operacyjny DOSWF-GANG BIZNES - pobierz DEMO

 designed by www.madeyourweb.com
37 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='60' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1632147310)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='1fe262be40a22b40ce4e812c00d4a1d8'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('db20350ff266ff86a8c4d895259f8210')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '0a3ad7655689c2df78df48aab61a4808','1632148510','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='60'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='52' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-09-20 17:35:11') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-09-20 17:35:11') AND a.access <= 0
17 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='52'
18 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2021-09-20' AND item_table='#__content' AND item_id='52'
19 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2021-09-20','#__content','52','1')
20 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
21 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
22 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
23 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
24 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
25 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '60' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
26 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
27 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
28 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
29 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
30 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
31 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
32 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
33 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-09-20 17:35:12') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-09-20 17:35:12') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
34 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
35 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
36 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
37 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'