Menu Content/Inhalt
WA-PRO MOBILE E-mail
 

System rozwi?za? mobilnych przeznaczony na urz?dzenia typu PDA (Personal Digital Assistant). Dedykowany dla firm posiadaj?cych pracowników w terenie. Zapewnia sprawn? komunikacj? oraz szybk? i bezpieczn? synchronizacj? danych pomi?dzy central? firmy a jej pracownikami dzia?aj?cym poza central?.

Doskona?e narz?dzie dla mened?erów dzia?aj?cych poza siedzib? firmy umo?liwiaj?ce dost?p do aktualnych informacji o przeprowadzanych transakcjach oraz przeprowadzanie bie??cych analiz.

Mobilna firma
Aplikacja przeznaczona na urz?dzenia typu Pocket PC (iPAQ). Udost?pnia ona bogat? funkcjonalno?? systemu WF-Mag dla Windows na urz?dzeniach przeno?nych.
system operacyjny WindowsWF-Mag Mobile - pobierz DEMO* - Prezentacja**

* do uruchomienia DEMO programu potrzebne jest urz?dzenie typu Pocket PC
** prezentacja programu mo?e by? odtworzona na PC

 designed by www.madeyourweb.com
37 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='63' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1632146123)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='1fe262be40a22b40ce4e812c00d4a1d8'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('ea58948914a9f74d2b805d5375f05485')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( 'e97e486038efaba74c92d5ae1b2376be','1632147323','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='63'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='55' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-09-20 17:15:24') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-09-20 17:15:24') AND a.access <= 0
17 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='55'
18 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2021-09-20' AND item_table='#__content' AND item_id='55'
19 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2021-09-20','#__content','55','1')
20 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
21 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
22 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
23 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
24 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
25 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '63' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
26 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
27 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
28 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
29 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
30 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
31 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
32 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
33 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-09-20 17:15:24') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-09-20 17:15:24') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
34 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
35 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
36 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
37 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'