Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Aktualno?ci arrow Nowoczesna telefonia VoIP
Nowoczesna telefonia VoIP E-mail
Telekomunikacja otwarta oznacza mo?liwo?? realizowania potrzeby komunikowania si? z lud?mi w sposób naturalny. Czyli wtedy, kiedy chcemy i tak d?ugo jak chcemy, nie martwi?c si? o wysoko?? rachunku telefonicznego. Barier? w nawi?zywaniu i piel?gnowaniu kontaktów mi?dzyludzkich nie mog? by? koszty, dlatego cennik us?ug telekomunikacji otwartej oparty jest na rzeczywistych kosztach ponoszonych przez Operatora.
Telekomunikacja otwarta korzysta ze stale rosn?cej pot?gi Internetu i oparta jest na technologii VoIP, technologii dojrza?ej do Twoich potrzeb.


Darmowe rozmowy z innymi U?ytkownikami alteo. Opowiedz swoim znajomym o alteo i rozmawiajcie ze sob? za darmo. Zawsze, wsz?dzie i o ka?dej porze.

Darmowy numer przypisany do aparatu, a nie do miejsca. Gdziekolwiek pojedziesz mo?esz wzi?? ze sob? aparat i by? stale dost?pnym pod swoim numerem stacjonarnym. Stawki pozostaj? niezmienione niezale?nie od miejsca na ?wiecie, z którego dzwonisz. Urz?dzenia alteo dzia?aj? na ca?ym ?wiecie. Wystarczy, ?e pod??czysz je do Internetu.

Wreszcie mo?esz efektywnie i wygodnie korzysta? z Internetu. Skoro ju? p?acisz za Internet mo?esz niewiarygodnie du?o oszcz?dzi? na rozmowach telefonicznych, nie rezygnuj?c przy tym z niew?tpliwej wygody telefonu stacjonarnego. Usi?d? wygodnie w fotelu i swobodnie rozmawiaj ile chcesz.

Nie musisz w??cza? komputera. alteo dzia?a niezale?nie od komputera, wi?c nie musisz go nawet posiada?. Wystarczy gniazdko z dost?pem do Internetu. Jednoczesne korzystanie z alteo i komputera nie wp?ywa zauwa?alnie na jako?? g?osu w s?uchawce, ani na wydajno?? ??cza internetowego.

Nie musisz zmienia? numeru telefonicznego. Rozmowy przychodz?ce mo?esz odbiera? na swoim dotychczasowym numerze, a rozmowy wychodz?ce s? rozliczane z Twojego nowego konta alteo i wed?ug stawek alteo.

Mo?esz dalej u?ywa? w?asnego aparatu telefonicznego. Pod??czaj?c swój dotychczasowy ulubiony aparat telefoniczny do bramki alteo mo?esz dalej korzysta? z wszystkich jego funkcji. Je?eli chcesz zachowa? swój dotychczasowy numer telefonu jedyn? zmian? b?dzie wysoko?? rachunku za telefon. B?dzie to niewiarygodnie pozytywna zmiana!

Telekomunikacyjny standard obs?ugi. Do Twojej dyspozycji pozostaje Biuro Obs?ugi Klienta, pe?ny dost?p do bilingów, p?atno?? po wykonaniu us?ugi na podstawie comiesi?cznego rachunku przysy?anego poczt?.

Brak abonamentu. ?eby zapewni? telekomunikacyjny standard obs?ugi alteo wprowadzili?my rozliczenie operacyjne. To sta?a miesi?czna op?ata (24,40 z?). Od abonamentu ró?ni si? przede wszystkim tym, ?e w ca?o?ci jest przeznaczona dla Ciebie do wykorzystania na krajowe rozmowy stacjonarne.
« wstecz   dalej »

Sondy

Jakiego systemu operacyjnego u?ywasz?
  
Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?
designed by www.madeyourweb.com
47 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='30' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1675123765)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='b30cc5ae7711d8eb976d818f770b810d'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('b5bfccc117bdb595cfe861f988547223')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '18dfc317fdd9ddcfd96b6d42d9542943','1675124965','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='30'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='131' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-01-31 02:29:26') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-01-31 02:29:26') AND a.access <= 0
17 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 13 AND a.state = 1 AND ordering < 9 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering DESC LIMIT 1
18 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 13 AND a.state = 1 AND ordering > 9 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering LIMIT 1
19 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='131'
20 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2023-01-31' AND item_table='#__content' AND item_id='131'
21 INSERT INTO mos_core_log_items VALUES ('2023-01-31','#__content','131','1')
22 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
25 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
26 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
27 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '30' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
28 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
29 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
30 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
31 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
32 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
33 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
34 SELECT title, catid FROM mos_content WHERE id=131
35 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
36 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:29:26') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:29:26') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
37 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
38 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
39 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
40 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
41 SELECT p.id, p.title FROM mos_poll_menu AS pm, mos_polls AS p WHERE (pm.menuid='30' OR pm.menuid='0') AND p.id=pm.pollid AND p.published=1
42 SELECT id, text FROM mos_poll_data WHERE pollid='16' AND text <> '' ORDER BY id
43 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:29:26') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:29:26') AND catid='33' ORDER BY a.ordering
44 SELECT * FROM mos_content WHERE id='93'
45 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
46 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
47 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'