Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Aktualno?ci arrow Systemy Asseco BS najlepszym oprogramowaniem dla biznesu - wyró?nione przez Gazet? Finansow?
Systemy Asseco BS najlepszym oprogramowaniem dla biznesu - wyró?nione przez Gazet? Finansow? E-mail
     Rozwi?zania Asseco Business Solutions marki Asseco WAPRO dla ma?ych i ?rednich firm zosta?y wyró?nione jako „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2008-2009” w konkursie organizowanym przez Gazet? Finansow?.
dyplom

Rozwi?zania Asseco Business Solutions marki Asseco WAPRO dla ma?ych i ?rednich firm zosta?y wyró?nione jako „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2008-2009” w konkursie organizowanym przez Gazet? Finansow?.

Redakcja ocenia?a produkty reprezentuj?ce ró?ne kategorie, które najbardziej wyró?niaj? si? na rynku, s? najbardziej innowacyjne i odznaczaj? si? du?ym profesjonalizmem oraz rzetelno?ci?. Oprogramowanie Asseco BS z linii Asseco WAPRO PRESTI? zosta?o wyró?nione w kategorii IT – oprogramowanie.

Linia WA-PRO PRESTI? to zestaw aplikacji do zarz?dzania przedsi?biorstwem, przeznaczonych dla najbardziej wymagaj?cych klientów z sektora MSP. Systemy znakomicie automatyzuj? codzienn? prac? w takich obszarach jak sprzeda? i magazyn, finanse i ksi?gowo?? oraz kadry i p?ace.


« wstecz   dalej »

Sondy

Jakiego systemu operacyjnego u?ywasz?
  
Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?
designed by www.madeyourweb.com
47 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='30' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1675124165)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='b30cc5ae7711d8eb976d818f770b810d'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('f441ee4dff26158f0d9bb8a1934dce90')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '2052a25af55f64d5918623939002b14f','1675125365','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='30'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='145' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-01-31 02:36:06') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-01-31 02:36:06') AND a.access <= 0
17 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 13 AND a.state = 1 AND ordering < 6 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering DESC LIMIT 1
18 SELECT a.id FROM mos_content AS a WHERE a.catid = 13 AND a.state = 1 AND ordering > 6 AND a.access <= '0' ORDER BY a.ordering LIMIT 1
19 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='145'
20 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2023-01-31' AND item_table='#__content' AND item_id='145'
21 UPDATE mos_core_log_items SET hits=(hits+1) WHERE time_stamp='2023-01-31' AND item_table='#__content' AND item_id='145'
22 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
25 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
26 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
27 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '30' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
28 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
29 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
30 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
31 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
32 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
33 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
34 SELECT title, catid FROM mos_content WHERE id=145
35 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
36 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:36:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:36:10') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
37 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
38 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
39 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
40 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
41 SELECT p.id, p.title FROM mos_poll_menu AS pm, mos_polls AS p WHERE (pm.menuid='30' OR pm.menuid='0') AND p.id=pm.pollid AND p.published=1
42 SELECT id, text FROM mos_poll_data WHERE pollid='16' AND text <> '' ORDER BY id
43 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:36:10') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:36:10') AND catid='33' ORDER BY a.ordering
44 SELECT * FROM mos_content WHERE id='93'
45 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
46 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
47 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'